سخنان

اولین موضوع
کلاهدوز رحیمی دکترای خود را در رشته علوم کامپیوتر در کینگز کالج لندن انجام شده است. دکترای خود را در رشته مهندسی مدل رانده و تحول به خصوص مدل است. او کار بر روی اندازه گیری کیفیت تحول با استفاده از استانداردهای بین المللی کیفیت نرم افزار (استانداردهای کیفیت ISO / IEC) سرچشمه گرفته، تطبیق این استانداردها به حوزه تحولات. او کارشناسی ارشد خود را در کامپیوتر و سیستم اینترنت از پادشاه کالج لندن، انگلستان و کارشناسی خود را در مهندسی سخت افزار در شهر خانه اش اصفهان، ایران دریافت کرده است.
دومین موضوع
کلاهدوز رحیمی دکترای خود را در رشته علوم کامپیوتر در کینگز کالج لندن انجام شده است. دکترای خود را در رشته مهندسی مدل رانده و تحول به خصوص مدل است. او کار بر روی اندازه گیری کیفیت تحول با استفاده از استانداردهای بین المللی کیفیت نرم افزار (استانداردهای کیفیت ISO / IEC) سرچشمه گرفته، تطبیق این استانداردها به حوزه تحولات. او کارشناسی ارشد خود را در کامپیوتر و سیستم اینترنت از پادشاه کالج لندن، انگلستان و کارشناسی خود را در مهندسی سخت افزار در شهر خانه اش اصفهان، ایران دریافت کرده است.
سومین موضوغ
کلاهدوز رحیمی دکترای خود را در رشته علوم کامپیوتر در کینگز کالج لندن انجام شده است. دکترای خود را در رشته مهندسی مدل رانده و تحول به خصوص مدل است. او کار بر روی اندازه گیری کیفیت تحول با استفاده از استانداردهای بین المللی کیفیت نرم افزار (استانداردهای کیفیت ISO / IEC) سرچشمه گرفته، تطبیق این استانداردها به حوزه تحولات. او کارشناسی ارشد خود را در کامپیوتر و سیستم اینترنت از پادشاه کالج لندن، انگلستان و کارشناسی خود را در مهندسی سخت افزار در شهر خانه اش اصفهان، ایران دریافت کرده است.
چهارمین موضوع
کلاهدوز رحیمی دکترای خود را در رشته علوم کامپیوتر در کینگز کالج لندن انجام شده است. دکترای خود را در رشته مهندسی مدل رانده و تحول به خصوص مدل است. او کار بر روی اندازه گیری کیفیت تحول با استفاده از استانداردهای بین المللی کیفیت نرم افزار (استانداردهای کیفیت ISO / IEC) سرچشمه گرفته، تطبیق این استانداردها به حوزه تحولات. او کارشناسی ارشد خود را در کامپیوتر و سیستم اینترنت از پادشاه کالج لندن، انگلستان و کارشناسی خود را در مهندسی سخت افزار در شهر خانه اش اصفهان، ایران دریافت کرده است.
پنجمین موضوع
کلاهدوز رحیمی دکترای خود را در رشته علوم کامپیوتر در کینگز کالج لندن انجام شده است. دکترای خود را در رشته مهندسی مدل رانده و تحول به خصوص مدل است. او کار بر روی اندازه گیری کیفیت تحول با استفاده از استانداردهای بین المللی کیفیت نرم افزار (استانداردهای کیفیت ISO / IEC) سرچشمه گرفته، تطبیق این استانداردها به حوزه تحولات. او کارشناسی ارشد خود را در کامپیوتر و سیستم اینترنت از پادشاه کالج لندن، انگلستان و کارشناسی خود را در مهندسی سخت افزار در شهر خانه اش اصفهان، ایران دریافت کرده است.

صفحات


لینک