گروه مهندسی نرم افزار
دانشکده مهندسی کامپیوتر
دانشگاه اصفهان
ایران،اصفهان
خیابان هزار جریب

Office: No 308
E-mail: sh.rahimi@eng.ac.ir
Phone: +983137935641
fax: +983137935641صفحات


لینک