شکوفه کلاه دوز رحیمی

استادیار

گروه مهندسی نرم افزار
دانشکده مهندسی کامپیوتر
دانشگاه اصفهان
ایران،اصفهان
خیابان هزار جریب

Office: No 308
E-mail: sh.rahimi@eng.ui.ac.ir
Phone: +983137935641
fax: +983137935641


خانه

کلاهدوز رحیمی مقطع دکترای خود را در رشته علوم کامپیوتر دردانشگاه کینگز کالج لندن گذرانده است.در دوران دکترا در رشته مهندسی مدل رانده و به خصوص تبدیل مدل تمرکز داشته است.

صفحات


لینک