ثبت نام
عنوان طرح:
عضو شماره 1:

عضو شماره 2:

عضو شماره 3 :

عضو شماره 4 :

عضو شماره 5 :


فایل ارائه را پیوست کنید.


فایل اپلیکیشن خود را در قالب zip پیوست کنید.


اپلیکیشن های ارسال شده توسط کمیته علمی ارزیابی خواهد شد و تیم های برتر برای ثبت نام و ارائه حضوری در روز مسابقه دعوت خواهند شد.